tu ->SPIS TREŚCI JUĄ WKRÓTCE NUMER 35/2015

spis treści

NOWA KRYTYKA 2015/39

SPIS TREŚCI

Filozofia jako praktyka polityczna Jerzy Kochan

* * *

JERZY KOCHAN Real Socialism and the Problem of Real and Formal Socialization

MAGDALENA OZIMEK Politolożka czyta Gramsciego: od hegemonii do polityczności

MICHAŁ SIERMIŃSKI Uśmiechnięta czaszka Leszka Kołakowskiego

* * *

GRETA JULIANNA WIERZBIŃSKA Qui perd gagne, czyli przegrany wygrywa. Szkic z Sartre’owskiej fenomenologii spojrzenia

BOGNA CHOIŃSKA Podążanie za pragnieniem jako postulat etyczny psychoanalizy

* * *

MICHAŁ PYTLIK Tworzenie nadbudowy wyzysku ekonomicznego w świetle teorii dysonansu poznawczego

TYMOTEUSZ KOCHAN Polityczna reprodukcja kapitału

BARTOSZ MIKA Ruchliwość społeczna wielkoprzemysłowej klasy robotniczej – przykład Trójmiejskich stoczniowców

DAMIAN WINCZWSKI Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej ekonomii marksistowskiej

ŁUKSZ MOLL Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Etienne`a Balibara

* * *

WITOLD MARZĘDA Ideologia pustosłowia – dyskurs korporacyjny na przykładzie tzw. kodeksów etycznych firm

SŁAWOMIR CZAPNIK Przyczynek do marksistowskiej krytyki prywatnego automobilizmu

* * *

MIROSŁAW KARWAT Umysłowe pożytki z przewrotności / O książce Jana Kurowickiego O pożytku ze zła wspólnego /

ZBIGNIEW WIKTOR Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy

TABLE OF CONTENTS

Philosophy as a Political Practice Jerzy Kochan

* * *

Jerzy KOCHAN Real Socialism and the Problem of Real and Formal Socialization

MAGDALENA OZIMEK Political Scientist reads Gramsci: from the Hegemony to the Politics

MICHAŁ SIERMIŃSKI The Smiling Skull of Leszek Kołakowski

GRETA JULIANNA Wierzbińska Qui perd gagne, that the Loser Wins. Sketch with Sartre’s phenomenology of glance

BOGNA Choińska To Follow the Desire as an Ethical Postulate of Psychoanalysis

* * *

MICHAŁ PYTLIK Creating a Superstructure of Economic Exploitation in the Light of the Theory of Cognitive Dissonance

TYMOTEUSZ KOCHAN Political Reproduction of Capital

BARTOSZ MIKA Social Mobility of Industrial Working Class - an Example of Tricity shipbuilders

DAMIAN WINCZWSKI Money and Aggregate Demand in the Polish Marxist Economy

ŁUKASZ MOLL Dialectic of Universalism. The Crisis of Europe in the Etienne Balibar Optics

* * *

WITOLD MARZĘDA The Ideology of Empty Words - the Corporate Discourse, on the Example of the So-Called Companies Codes of Ethics

SŁAWOMIR CZAPNIK Contribution to the Marxist Critique of the Private Automobile

* * *

MIROSŁAW KARWAT Mental Benefits of Perversity / About the book of Jan Kurowicki The benefit of the common evil /

ZBIGNIEW WIKTOR Rosa Luxemburg and the Socialist Strategy for Europe

Dodano dnia:11 marca 2016

Niedawno opublikowane