"NOWA KRYTYKA " 16/2004

NUMER 16 <—Tu on line <—

SPIS TREŚCI

KRYSTYNA ZAMIARA Co się wydaje filozofom – wprowadzenie 7

HENRYK HADRYŚ Wacław Mejbaum – zarys biografii 11

Bibliografia ważniejszych prac naukowych Wacława Mejbauma 21

O POTRZEBIE FILOZOFII, O AKTUALNOŚCI MARKSIZMU

JERZY KMITA Niepotrzebna w Polsce XXI wieku? 33

JERZY KMITA The Production of „Rational Reality”and the „Systemic Coercion”* 37

JAN KUROWICKI O pożytkach błądzenia z Heglem 45

KRYSTYNA ZAMIARA Czym jest lub może być koncepcja filozoficzna? Uwagi na marginesie „Zwierząt zdenaturowanych” Mejbauma i Żukrowskiej 59

FILOZOFIA WIEDZY

MAREK J. SIEMEK Hegel i różnica epistemologiczna

LILLA WOJTYGA Czas i przestrzeń w filozofii greckiej 85

MAREK ZAGAJEWSKI Starożytna medycyna i filozofia 109

FILOZOFIA I METODOLOGIA NAUKI

ELŻBIETA KAŁUSZYŃSKA Horror veritatis 121

BARBARA KOTOWA Scjentyzm jako światopogląd nauki 151

JAN SUCH Kłopoty fizyki i kosmologii z uniwersalnością czasu

HENRYK HADRYŚ Relacja nieodróżnialności a obserwator normalny 167

PAWEŁ ZEIDLER Wyjaśnianie genetyczno-teoretyczne a praktyka eksplanacyjna w chemii organicznej 175

ALEKSANDRA ŻUKROWSKA Spojrzenie na kognitywizm 197

MAX URCHS Przeciw naukowej naiwności w nowoczesnej filozofii umysłu

LOGIKA AKTÓW MOWY I PRZEKAZU INFORMACJI

JACEK PAŚNICZEK Logika, informacja i komunikacja 227

WOJCIECH KRYSZTOFIAK Negacja w mowie potocznej 245

MAREK TOKARZ Szantaż jako metoda argumentacji 283

FILOZOFIA SZTUKI

ERAZM KUŹMA Dekonstruowanie i rekonstruowanie granicy / Derrida - Luhmann /

ALEKSANDER OCHOCKI Brecht, Lukács i cień Falstaffa

RYSZARD RÓŻANOWSKI Żale nad starym szlafrokiem,czyli przestroga dla tych,co posiadają więcej smaku niż pieniędzy

FILOZOFIA RELIGII, FILOZOFIA WARTOŚCI

HALINA PROMIEŃSKA O właściwą miarę rzeczy wszelkich

JERZY KOCHAN Niebieskie oczy Kanta

HALINA PERKOWSKA Zarys podstawowych ujęć fenomenu odpowiedzialności moralnej 411

FILOZOFIA A SZTUKA ŻYCIA

JÓZEF LIPIEC Teoria rozmowy z chorym. Prolegomena filozoficzne *

JAN HARTMAN Tamta Strona 459

***

Noty o autorach 465

/ dane aktualne w chwili składania numeru do druku /

Henryk Hadryś – profesor, kierownik Zakładu Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego

Jan Hartman – doktor habilitowany w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medi-cum Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny czasopisma filozoficznego „Principia”

Elżbieta Kałuszyńska – profesor zw. w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Jerzy Kmita – profesor zw., kierownik Zakładu Historii i Metodologii Nauk o Kulturze w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Jerzy Kochan – doktor, Zakład Historii Filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor naczelny czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka”

Barbara Kotowa – profesor, kierownik Zakładu Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wojciech Krysztofiak – doktor, Zakład Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego

Erazm Kuźma – profesor zw., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Józef Lipiec – profesor zw., Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Aleksander Ochocki – profesor zw. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Jacek Paśniczek – profesor zw., kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Nauk Uni-wersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Halina Perkowska – profesor, kierownik Zakładu Historii Filozofii w Instytucie Filo-zofii Uniwersytetu Szczecińskiego

Halina Promieńska – profesor, kierownik Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii Uni-wersytetu Śląskiego w Katowicach

Ryszard Różanowski – profesor, kierownik Zakładu Estetyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

Marek J. Siemek – profesor zw., kierownik Zakładu Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Jan Such – profesor zw. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Marek Tokarz– profesor zw. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Liliana Wojtyga – asystent w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego

Krystyna Zamiara – profesor zw., kierownik Zakładu Badań nad Uczestnictwem w Kulturze w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Paweł Zeidler – profesor, kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Nauk w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Aleksandra Żukrowska – profesor, kierownik Zakładu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego

Dodano dnia:21 stycznia 2013

Niedawno opublikowane