numer 29

CAŁY NUMER DOSTĘPNY

PDF - 1.5 Mb

<-----tutaj ON LINE PDF

. .

Kupić można on line TUTAJ -> http://www.ibuk.pl/fiszka/130192/nowa-krytyka-czasopismo-filozoficzne-nr-29.html

Herbert Marcuse - Porażka Nowej Lewicy

Przemysław Pluciński - Herbert Marcuse, ruchy społeczne i "klęska Nowej Lewicy"

André Tosel Filozofia we Francji wobec globalizacji kapitalistycznej

Halina Walentowicz Marks, Horkheimer, Bauman, Harman. Globalizacja a problem emancypacji społecznej

Joanna Bednarek Marks autonomistów: poza XIX-wieczną episteme

Aleksander Zbrzezny Czytelnicy Marksa, czyli powrót do teorii tradycyjnej: św. Jürgen

* * *

Tomasz Rafał Wiśniewski Materializm historyczny jako teoria realizacji wolności

Jerzy Kochan Nowe spory o religię. Bóg umarł, papieże uciekają...

Zbigniew Wiktor Istota „chińskiego marksizmu“ i „socjalizmu z chińską specyfiką“

Ariel Modrzyk Kategoria własności siły roboczej w kontekście indywidualnego wkładu pracownika w procesie tworzenia bogactwa

Tymoteusz Kochan Rewolucja – perspektywy. W poszukiwaniu rewolucyjnego proletariatu

Bartosz Mika Korzyść z Marksa w debacie na temat obiektów własności intelektualnej

* * *

Konrad Szocik Radykalna krytyka Kościoła w filozofii Hegla jako wyraz obrony etycznej i intelektualnej autonomii jednostki

Wiktor Marzec Anty-Engelsowski marksizm Stanisława Brzozowskiego jako filozofia polityczności avant la lettre

Michał Sokolski Rzecz myśląca maszerująca. Przyczynek do krytyki teorii ideologii tout court

* * *

Oskar Szwabowski Manifest liberalnej edukacji Marthy C. Nussbaum . / C. Nussbaum, /Not for profit. Why democracy needs the humanities, Princeton University Press, Princeton NJ Oxford, 2010/

Edward Karolczuk O pracy i obywatelskim dochodzie gwarantowany / Recenzja Antonio Negri, Goodbye Mr Socialism, przeł. K. Żaboklicki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2008 /

Piotr Rymarczyk Wojna i twarze jej ofiar Butler / Recenzja Judith Butler (2011), Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, przeł. A. Czarnacka, Warszawa 2011 /

TABLE OF CONTENTS

HERBERT MARCUSE ...........The Failure of the New Left?

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI ........Herbert Marcuse’s Critical Theory, Social Movements and the Dialectic of a “Failure of the New Left”

ANDRÉ TOSEL......... Philosophy in France towards Capitalist Globalization (La mondialisation capitaliste & sa philosophie en France)

HALINA WALENTOWICZ Marks, Horkheimer, Bauman, Harman: Globali- zation and the Problem of Social Emancipation

JOANNA BEDNAREK The Autonomists’ Marx: Beyond the 19th Century Episteme .................................................................................................... 69 ALEKSANDER ZBRZEZNY ..........The Readers of Marx, or Return to the Traditional Theory: Saint Jürgen

* * *

TOMASZ RAFAŁ..........Historical Materialism as a Theory of Freedom

JERZY KOCHAN .........New Disputes about the Religion: God Died, the Popes are Escaping...

ZBIGNIEW WIKTOR ..........The Essence of the “Chinese Marxism” and “Socialism with Chinese Specifics”

ARIEL MODRZYK .........Category of Labor Power in the Context of Worker’s Individual Contribution to the Process of Wealth Creation

TYMOTEUSZ KOCHAN .........Revolution – Perspectives: In Search of Revolutio- nary Proletariat

BARTOSZ MIKA ..........The Benefit of Marx in the Debate on Intellectual Property Objects

* * *

KRYSTIAN SZOCIK ..........Radical Critique of the Church in Hegel’s Philosophy as the Defence of Ethical and Intellectual Autonomy of a Person

WIKTOR MARZEC Heterodoxical Marxism of Stanisław Brzozowski as a Philosophy of the Political Avant la Lettre

MICHAŁSOKOLSKI The Marching Thinking Thing: Contribution to the Critique of the Theory of Ideology Tout Court

* * *

OSKAR SZWABOWSKI Manifesto of Liberal Education (M.C. Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities)

EDWARD KAROLCZUK ..........About Labor and Guaranteed Income (A. Negri, Goodbye Mr Socialism)

PIOTR RYMARCZYK ..........The War and the Faces of Its Victims (J. Butler, Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania? [Frames of War: When Is Life Grievable? and Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence)

* * *

About the Authors .........................

Dodano dnia:27 marca 2014

Niedawno opublikowane