Tomasz Sieczkowski

Polskojęzyczna bibliografia Hume’a

(uwzględniono teksty zawarte w niniejszym tomie) [1]

Pisma Hume’a

Badania dotyczące rozumu ludzkiego , przeł. J. Łukasiewicz i K. Twardowski (wyd. I 
– Lwów 1905, wyd. II – Lwów 1919, wyd. III – Lwów 1928, wyd. IV – Kraków 1948).

Badania dotyczące rozumu ludzkiego , przeł. J. Łukasiewicz i K. Twardowski, oprac. 
A. Hochfeldowa, Warszawa 1977.

Badania dotyczące rozumu ludzkiego , przeł. D. Misztal i T. Sieczkowski, Kraków 2004.

Badania dotyczące zasad moralności , przeł. A. Hochfeldowa, Warszawa 1975.

Badania dotyczące zasad moralności , przeł. M. Filipczuk i T. Tesznar, Kraków 2005.

Davida Hume’a nieznane listy w zbiorach Muzeum Czartoryskich , oprac. T. Kozanecki, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 9 (1963), s. 127–141.

Dialog , przeł. A. Hochfeldowa, [w:] Hume, Badania dotyczące zasad moralności , Warszawa 1975, s. 187–209.

Dialogi o religii naturalnej , przeł. A. Hochfeldowa, Warszawa 1962.

Eseje , przeł. T. Tatarkiewicz, oprac. W. Tatarkiewicz, Warszawa 1955 (wybór 19 esejów obejmujący następujące tytuły: O wrażliwości smaku i uczuć , O wolności słowa , Czy polityka może być nauką , O zabobonie i egzaltacji , O dostojności 
i mierności natury ludzkiej , O wolności , O krasomówstwie , Powstanie i postęp sztuk i nauk , Epikurejczyk , Stoik , Platończyk , Sceptyk , Wielożeństwo i rozwód , 
 O prostym i wyszukanym stylu , O charakterze narodowym , O tragedii , Sprawdzian smaku , O doskonaleniu sztuki , O nieśmiertelności duszy ).

Esej o samobójstwie , przeł. A. Hochfeldowa, [w:] Hume, Dialogi o religii naturalnej , Warszawa 1962, s. 221–233.

Hobbes i Newton [fragment The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution of 1688 , vol. VI], przeł. S. Jedynak, [w:] S. Jedynak, Hume , Warszawa 1974, s. 127–128.

List do Gilberta Elliota , przeł. M. Gensler, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 259–263.

List od dżentelmena do przyjaciela w Edynburgu , przeł. T. Sieczkowski, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 247–258.

Mój żywot , przeł. J. Łukasiewicz i K. Twardowski, [w:] Hume, Dialogi o religii naturalnej , Warszawa 1962, s. 237–248 (drukowany pierwotnie w pierwszych czterech edycjach Badań dotyczących rozumu ludzkiego ).

Naturalna historia religii , przeł. A. Hochfeldowa, [w:] Hume, Dialogi o religii naturalnej , Warszawa 1962, s. 137–217.

O handlu , przeł. S. Zabieglik, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 439–454.

O ludności czasów dawnych y teraźniejszych przez P. Hume . Z francuskiego. We Wrocławiu Roku 1785 (BJ: 105669 I Mag.St.Dr.).

O miłości i małżeństwie , przeł. J. Grzyl, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 415–419.

O nieśmiertelności duszy , przeł. T. Sieczkowski, [w:] Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego , Kraków 2004, s. 147–153.

O pisaniu esejów , przeł. T. Sieczkowski, [w:] Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego , Kraków 2004, s. 134–137.

Opis charakteru sir Roberta Walpole’a , przeł. T. Sieczkowski, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 487–488.

O podatkach , przeł. S. Zabieglik, „Pieniądze i Więź”. Kwartalnik naukowy poświęcony problematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej, rok II, nr 2 (7), wiosna 2000, 
s. 40–43.

O samobójstwie , przeł. T. Sieczkowski, [w:] Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego , Kraków 2004, s. 138–146.

O skąpstwie , przeł. K. Kędziora, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 381–384.

O stanie średnim , przeł. B. Żukowski, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 405–413.

O studiowaniu historii , przeł. P. Michalski, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 489–452.

O tragedii , przeł. T. Tatarkiewicz, [w:] W. Tatarkiewicz, Arystoteles, David Hume, Max Scheler o tragedii i tragiczności , Kraków 1976, s. 31–47.

Rozdz. 7. Czwarta obiekcja , przeł. A. Grzeliński, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), 
s. 325–332.

Streszczenie „Traktatu o naturze ludzkiej” przeł. Cz. Znamierowski, [w:] Hume, Traktat o naturze ludzkiej , Warszawa 1963, s. 477–502.

Traktat o naturze ludzkiej , przeł. Cz. Znamierowski, t. I–II, Kraków 1951–1852.

Traktat o naturze ludzkiej , przeł. Cz. Znamierowski, t. I–II, Warszawa 1963.

Traktat o naturze ludzkiej , przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 2006.

Wybór esejów , przeł. M. Filipczuk, „Principia” XXXII–XXXIII (2002), s. 23–74 (wybór obejmuje Autobiografię oraz 7 esejów: O umowie założycielskiej ; O początkach rządu ; O pierwszych zasadach rządu ; O biernym posłuszeństwie ; O partiach w ogólności ; O niezależności parlamentu ; O tym, czy ustrój brytyjski skłania się raczej ku monarchii, czy ku republice ).

List Adama Smitha do Williama Strahana [przybliżający okoliczności śmierci D. Hume’a], przeł. J. Łukasiewicz i K. Twardowski, [w:] Hume, Dialogi o religii naturalnej , Warszawa 1962, s. 249–255 (list ten był pierwotnie drukowany w czterech pierwszych edycjach Badań dotyczących rozumu ludzkiego ).

Komentarze

Baczko B., Hume: natura ludzka i nieobecność absolutu , „Archiwum Historii Filozofii 
i Myśli Społecznej” 1971, t. XVII.

Berlin I., Hume i źródła niemieckiego antyracjonalizmu , [w:] Pod prąd. Eseje z historii idei , przeł. T. Bieroń, Poznań 2002.

Bolcewicz H.,

Kant a Hume , Warszawa 1913.

Stosunek Hume’a i Kanta do metafizyki w tym samym zbiorze , [w:] Szkice filozoficzne. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Maurycego Straszewskiego , Kraków 1910.

Chwedeńczuk B., Ogień Hume’a , „Bez dogmatu” 22, 1995.

Coleman D., Baconowski model prawdopodobieństwa a Humowska teoria świadectw , przeł. B. Męczyński, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 173–210.

Davey N., Nietzsche i Hume o jaźni i tożsamości , przeł. D. Misztal, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 149–172.

Deleuze G., Empiryzm i subiektywność. Esej o naturze ludzkiej według Hume’a , przeł. K. Jarosz, Warszawa 2000.

Dębogórski M., Hume’a zasada pierwszeństwa impresji w stosunku do idei , „Słupskie Studia Filozoficzne” 3 (2001).

Dobosz A., Egzystencjalne źródła filozofii Davida Hume’a oraz filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta , „Nowa Krytyka” 11 (2000).

Dür S., Reid jako krytyk epistemologii Hume’a , „Studia Filozoficzne” 1962, nr 3.

Fieser J., Pyrronizm Hume’a – interpretacja poszerzona , przeł. A. Koś, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 385–404.

Filipczuk M., Problematyka polityczna w esejach Davida Hume’a , „Principia” XXXII
–XXXIII (2002).

Grobis J., David Hume: szkocki dziejopis historii Anglii. Próba komentarza , „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 493–517.

Grodziński E., Hume’izm, determinizm, indeterminizm , „Studia Filozoficzne” 1979, nr 5 (162).

Grzeliński A.,

[rec.] Stephen Buckle, Hume Enlightenment Tract. The Unity and Purpose 
of Enquiry Concerning Human Understanding (Clarendon Press, Oxford 2001), „Ruch Filozoficzny” 2002, nr 2, s. 308–313.

[rec.] James Bailie, Routledge Philosophy GuideBook to Hume on Morality (London–New York 2000), „Filo-Sofia” 2002, nr 2.

Traktat o naturze ludzkiej Dawida Hume’a a brytyjska tradycja filozoficzna , „Ruch Filozoficzny” 2004, nr 3, s. 305–327.

Pomiędzy tradycyjną metafizyką a Kantowskim transcendentalizmem. Rola kategorii przyczynowości w filozofii Dawida Hume’a a Kanta druga analogia 
doświadczenia , [w:] Immanuel Kant i świat współczesny , K. Śnieżyński (red.), Poznań 2004, s. 247–256.

Brytyjski empiryzmu w Hegla „Wykładach z historii filozofii” , „Filo-Sofia” 2004, nr 1 (4), s. 145–159.

Relacja podmiotowo-przedmiotowa u Berkeleya i Hume’a , [w:] Rozprawy filozoficzne. Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi , 
W. Tyburski i R. Wiśniewski (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, 
s. 57–67.

Kategorie podmiotu i przedmiotu w Dawida Hume’a nauce o naturze ludzkiej , Toruń 2005.

Zagadnienie sprawdzianu smaku w filozofii Davida Hume’a , „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 469–486.

Grzyl, J., Problem substancjalności podmiotu poznania w ujęciu Immanuela Kanta 
i Davida Hume’a , „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 131–147.

Gucwa K.B., Problem przyczynowości u D. Hume’a i R. Ingardena , Kraków 2004.

Güntzberg B., Dawid Hume i teoria umowy społecznej , Kraków 1927.

Gutowski P., O pojęciu tożsamości osobowej w „Traktacie o naturze ludzkiej” Davida Hume’a , [w:] A. Młynarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Zadania współczesnej metafizyki 8: Substancja, natura, prawo naturalne , Lublin 2006.

Hochfeldowa A.,

Dawida Hume’a Dialogi o religii naturalnej, [przedmowa do:] Hume, Dialogi 
o religii naturalnej , Warszawa 1962, s. VII–LVI.

Słowo wstępne [do:] Hume, Badania dotyczące zasad moralności , Warszawa 1975, s. VII–XV.

Słowo wstępne [do:] Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego , Warszawa 1977, s. VII–XII.

Jedynak S., Hume , Warszawa 1974.

Kaniowska E., Tożsamość przedmiotów u Davida Hume’a , „Przegląd Filozoficzno-
-Literacki” 3 (9) 2004.

Kołakowski L., Filozofia pozytywistyczna (od Hume’a do Koła Wiedeńskiego) , Warszawa 1966 (rozdz. II: Wczesne wersje pozytywizmu i Dawid Hume, s. 19–54).

Kopczyńska K., Zabieglik S., Psychologia ekonomiczna Davida Hume’a , „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 421–438.

Kozanecki T. (red.), Dawida Hume’a nieznane listy w zbiorach muzeum Czartoryskich , „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 9 (1963).

Levine M.P., O Humie i cudach , przeł. A. Dąbrowska, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 211–235.

Lis R.,

Problemy natury ludzkiej i wyłaniania się instytucji społecznych w pismach Davida Hume’a, Adama Smitha i Adama Fergusona , „Politeja”. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 (2004), s. 253–269.

Wizja ustanowienia ładu cywilnego i politycznego a problem posłuszeństwa. Davida Hume’a krytyka kontraktualnej legitymizacji władzy , „Politeja”. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 (2004), s. 289–306.

Mach F., Prawidło smaku według rozprawy D. Hume’a pt. ‘Standard of Taste’ , „Przegląd Filozoficzny” 1928.

Marciszewski W., Davida Hume’a empirystyczna teoria sądu , „Studia Semiotyczne” 1971, t. II.

Michalski P., Krytyka związku przyczynowo-skutkowego: okazjonaliści i Hume, czyli różnica poziomów , „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 99–110.

Millican P., Hume’a wątpliwości sceptyczne dotyczące indukcji , przeł. P. Grabarczyk, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 19–98.

Miłkowski M., Naturalizm ontologiczny a argument Hume’a przeciwko wiarygodności cudów , „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 3–4 (12) 2005.

Misztal D., David Hume i Søren Kierkegaard, czyli sojusz irracjonalny , „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 303–323.

Obidniak E., Hume’a teoria percepcji a jego stanowisko gnoseologiczne , „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1964, nr 21.

Oleksy M., Cuda, prawa i hipotezy. Nieprzejednany krytyk Hume’a , „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 237–246.

Ossowska M.,

Myśl moralna Oświecenia angielskiego , Warszawa 1966 (rozdz. X: „Dawid Hume jako obserwator i kodyfikator moralności”, s. 283–324).

Dawid Hume jako obserwator i kodyfikator życia ludzkiego , „Studia Filozoficzne” 1963, nr 1.

Pielak M., Miejsce Hume’a w Kantowskiej krytyce metafizyki , „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska” 1980, t. V, nr 9.

Przybysławski A., Wschodnia i zachodnia krytyka przyczynowości , „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 111–130.

Pyka M., O uczuciach, wartościach i sympatii. David Hume, Max Scheler , Kra-
ków 1999.

Rutkowski M.,

Rola rozumu w decyzjach moralnych , Wrocław 2001.

Dziedzictwo Hume’a , „Nowa Krytyka” 5 (1995).

Epistemologiczne przesłanki etyki Hume’a , „Nowa Krytyka” 7 (1996).

Krytyka oceny moralnej w etyce Dawida Hume’a , „Studia Filozoficzne” 1990, nr 1.

Interpretacja obowiązku w etyce Davida Hume’a , „Studia Filozoficzne” 1987, nr 8 (261).

O możliwości przejścia od zdań orzekających do powinnościowych w etyce Dawida Hume’a , „Studia Filozoficzne” 1988, nr 3.

Pojęcie ‘sympathy’ w etyce Davida Hume’a , „Studia Filozoficzne” 1988, nr 1 (266).

Teoria bezstronnego obserwatora w etyce Dawida Hume’a , „Studia Filozoficzne” 1989, nr 5.

Teoria idealnego obserwatora , „Studia Filozoficzne” 1987, nr 5.

Russell P., Traktat Hume’a i problem cnotliwego ateizmu , przeł. M. Oleksy i T. Sieczkowski, „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 333–380.

Rutski J., Doktryna Hume’a o prawdopodobieństwie. Uwagi w sprawie jej interpretacji , Toruń 1948.

Sękowski F., Czy ideje Hume’a są kopią impresji ? , [w:] Szkice filozoficzne. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Maurycego Straszewskiego , Kraków 1910.

Sieczkowski T.,

Geografia umysłu według Dawida Hume’a [posłowie do:] Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego , Kraków 2004, s. 155–174.

Wprowadzenie do zbioru Humowskiego , „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), 
s. 7–17.

Qui pro quo Dialogów, czyli pytanie o status teologii naturalnej , „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), s. 265–302.

Skarbek W.,

Psychologizm w teorii etycznej D. Hume’a , „Studia Filozoficzne” 1981, nr 1.

Teoria wartości etycznych D. Hume’a , Piotrków Trybunalski 2003.

Szewczyk J., Krytyka teorii przyczynowości Dawida Hume’a , Kraków 1980.

Szymański M., Źródła i granice obowiązku posłuszeństwa wobec władzy w filozofii Dawida Hume’a , „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie” 1549 (1993), s. 13–21.

Tatarkiewicz W.,

Arystoteles, David Hume, Max Scheler o tragedii i tragiczności , Kraków 1976.

Eseje Dawida Hume’a , [przedmowa do:] Hume, Eseje , Warszawa 1955, 
s. VII–XXXIX.

Twardowski K., Adnotacje na egzemplarzu Badań dotyczących rozumu ludzkiego 
[w:] Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego , Warszawa 1977, s. 205–225.

Wawrzyniak A., Koncepcja stosunku przyczynowego według Dawida Hume’a , „Roczniki Filozoficzne” 1963, nr 12.

Wocial J., Dawida Hume’a Traktat o naturze ludzkiej, „Przegląd Filozoficzny” 2, 1995.

Zabieglik S.,

Dawid Hume jako ekonomista , „Pieniądze i Więź”. Kwartalnik naukowy 
poświęcony problematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej, rok II, nr 2 (7), wiosna 2000, s. 36–39.

Wczesne eseje polityczne Dawida Hume’a , „Edukacja Filozoficzna” 1999, 
vol. 27, s. 301–314.

Eseje ekonomiczne Dawida Hume’a , „Nowa Krytyka” 20–21 (2007), 
s. 455–468.

Ziemiński I., Zagadnienie identyfikacji osoby. Próba rekonstrukcji stanowiska Davida Hume’a , „Edukacja Filozoficzna” 32 (2001).

Zestawił TOMASZ SIECZKOWSKI

„NOWA KRYTYKA” 20–21 Rok 2007 ISSN 0867-647X

[1] Nowa Krytyka 20-21, wydanie jubileuszowe

Dodano dnia:5 maja 2009

Niedawno opublikowane